Usługi antywindykacyjne

Co to jest antywindykacja?

Antywindykacja to ogół czynności prawnych i faktycznych, które w praktyce uniemożliwiają wierzycielowi uzyskanie orzeczenia sądowego, które stanowiłoby nieodpowiadający w rzeczywistości stan faktyczny i byłoby sprzeczne z prawem.
Celem szeroko rozumianych czynności antywindykacyjnych jest skuteczna obrona praw zadłużonych przed wierzycielami, komornikami, firmami skupującymi wierzytelności , windykacyjnymi czy organami sądowymi.

 

Co dla Ciebie robimy?

Podejmujemy w interesie Dłużników szereg działań antywindykacyjnych na każdym etapie postępowania windykacyjnego, tj. na etapie polubownym, na etapie sądowym oraz na etapie komorniczym.

 • pomagamy wygrać spór sądowy z bankiem albo firmą pożyczkową oraz Funduszem Sekurytyzacyjnym;
 • pomagamy zmniejszyć wysokość zadłużenia (umarzamy długi);
 • pomagamy wstrzymać egzekucję komorniczą;
 • pomagamy umorzyć egzekucję komorniczą;
 • pomagamy w uchyleniu nakazu zapłaty;
 • pomagamy w uchyleniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego ( BTE);
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za bezprawnie zlicytowany przez komornika majątek dłużnika;

REALNIE POMAGAMY !

w imieniu osób lub podmiotów gospodarczych posiadających zadłużenie  podejmujemy mediację antywindykacyjną z podmiotami udzielającymi kredytów i pożyczek jak:
 • Banki komercyjne
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe SKOK
 • firmy pożyczkowe ( Provident SA, Profi Credit Polska S.A. oraz wszystkie inne
 • Fundusze Sekuratyzacyjne
 • Firmy windykacyjne
Prawnicy , z którymi współpracujemy posiadamy odpowiednią wiedzę oraz sprawdzone metody na wyjście z zaistniałego  zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli i działaniami komornika. 

STOP KOMORNIKOWI !

Skutecznie badamy poprawność czynności egzekucyjnych przeprowadzanych przez Komornika i podstawy prawne wniosków składanych przez wierzycieli w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Komornika lub Wierzyciela.
Skutecznie pomagamy wstrzymać lub zablokować licytację mieszkania lub każdej innej nieruchomości, która pozbawia prawa własności Zadłużonych.

Prowadzimy czynności i reprezentujemy Zadłużonych w postępowaniach o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;

 • składamy skargi na czynności komornika;
 • składamy wnioski o umorzenie egzekucji komorniczej;
 • składamy wnioski o zawieszenie egzekucji komorniczej;
 • składamy wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej;
 • składamy wnioski o podjęcie nadzoru samorządowego nad działalnością komornika,
 • składamy wnioski do sądu egzekucyjnego o podjęcie nadzoru judykacyjnego w celu wydania zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji.
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach zażaleniowych na postanowienie
  w przedmiocie nadania wykonalności;
 • reprezentujemy małżonków Dłużników w celu ich ochrony przed egzekucją komorniczą;
 • reprezentujemy Klientów, którym komornik zajął ruchomości niestanowiące własności Dłużnika;

KOMORNIK- jak go uniknąć?

Czas na reakcję Dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest niezwykle krótki i wynosi zazwyczaj 7 dni
(np. skargę na czynności komornika składamy w ciągu 7 dni od podjęcia czynności przez komornika, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności należy złożyć w ciągu 7 dni od odebrania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji).  Po upłynie powyższego terminu szanse na obronę i uzyskanie korzystnego wyroku maleją w zasadzie do zera. Wskutek zaniedbania polegającego na zrezygnowaniu z obrony w ustawowo określonym do tego terminie, Twoja sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu.

TARCZA PRZED FUNDUSZEM SEKURYTYZACYJNYM

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się podmiot, którego celem jest sekurytyzacja długów, czyli skupowanie istniejących wierzytelności. Zazwyczaj wierzytelności skupowane przez NSFIZ (jest to skrót od Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) są niskiej jakości, czy przedawnione i wierzycielowi pierwotnemu nie opłacało się ich ściągać od dłużników. Wtedy wierzyciel pierwotny przenosi wierzytelności umową cesji, które posiada względem swoich dłużników na rzecz NSFIZ. Z tą chwilą fundusz sekurytyzacyjny może pozywać o zapłatę dłużników, wobec których wierzytelności nabył.

Co możemy zrobić ?

wykazać, że  Fundusz może nie mieć dokumentu potwierdzającego istnienie  roszczenia. Jednym z najczęstszych popełnianych błędów przez Fundusze jest nieudowodnienie poprzez istnienia roszczenia. Przeważnie celem wykazania, że pozwany zawarł umowę z wierzycielem pierwotnym, fundusz sekurytyzacyjny przedstawia do akt wyciąg ze swoich ksiąg rachunkowych, w których widnieje wzmianka o tym, że wierzytelność względem pozwanego przysługuje funduszowi. 
Tak naprawdę wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego sporządza sam fundusz, może więc wpisać dowolną kwotę zadłużenia z dowolnego tytułu. Zgodnie z treścią przepisu art. 194 § 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2014.157 j.t. z dnia 2014.02.03) takie dokumenty, jak wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu w postępowaniu cywilnym posiadają jedynie moc zwykłych dokumentów prywatnych.
– BRAK WYKAZANIA CESJI WIERZYTELNOŚCI
– WSKAZANIE BRAKU WYMAGALNOŚCI ROSZCZENIA
Oczywiście nie są to wszystkie popełniane błędy przez Fundusze Sekurytyzacyjne, warto sprawdzić poprawność załączonych do pozwu załączników w chwili jego otrzymania. W razie wątpliwości udać się z dokumentami do nas. Zweryfikujemy je i poradzimy jak możemy pomóc w danej sprawie.
zdjęcie działki w Rydzewie

Unieważnienie Nakazu Zapłaty

Często spotykamy się z przypadkami Klientów, którzy otrzymali z Sądu nakaz zapłaty wraz z pozwem, twierdząc, że roszczenie dochodzone przez wierzyciela z różnych powodów jest zupełnie bezpodstawne. Niestety w niemal połowie tych przypadków Klienci poszukują porady u prawnika, gdy jest już za późno, tzn. w momencie gdy upłynął już termin do złożenia sprzeciwu.

Przypominamy, że termin do złożenia zarzutów/ sprzeciwu od nakazu zapłaty lub apelacji od wyroku wynosi 14 dni od doręczenia – odpowiednio – nakazu zapłaty wraz z pozwem lub wyroku z uzasadnieniem. Po upływnie powyższego terminu szanse na obronę
i uzyskanie korzystnego wyroku maleją w zasadzie od zera. Wskutek zaniedbania polegającego na zrezygnowaniu z obrony w ustawowo określonym do tego terminie, orzeczenie sądowe staje się prawomocne, a wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności skieruje sprawę do komornika. W niektórych przypadkach jest jednak podstawa do starania się o przywrócenie terminu po mimo uprawomocnienia się orzeczenia w danej sprawie.

Uchylenie BTE (BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY)

Oferujemy pomoc dla Dłużników, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza z wniosku Banku na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). W sprawach sprzedanych przez Bank do Funduszu Sekurytyzacyjnego, w większości przypadków jesteśmy w stanie udowodnić, że wierzytelność wynikająca z bankowego tytułu egzekucyjnego uległa w całości przedawnieniu i jednocześnie pozbawić Fundusz szans na odzyskanie należności na drodze sądowej i komorniczej.

Co robimy?

 • weryfikujemy poprawność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez bank;
 • pomagamy Dłużnikom odzyskać pieniądze wyegzekwowane przez bank na podstawie bezprawnie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego;
 • pomagamy Dłużnikom, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego;
 • pomagamy Dłużnikom, w stosunku do których egzekucja komornicza prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego została umorzona, a należność dla banku nie została w całości spłacona;
 • pomagamy Dłużnikom, w stosunku do których egzekucja komornicza prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego została umorzona, a wierzytelność została sprzedana przez bank dla Funduszu Sekurytyzacyjnego.
Pomoc prawna z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości
Typ oferty
Lokalizacja
Typ nieruchomości
Więcej filtrów
zwiń filtry
Cena
Liczba pokoi
Metraż